Loading..

img

YILDIRIM HOLDİNG A.Ş. ve GRUP ŞİRKETLERİ ZİYARETÇİLERİNE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni ile Veri Sorumlusu sıfatıyla Yıldırım Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri, ziyaretçilerinin kişisel verilerini işlediğini, gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

İşbu bilgilendirme, Yıldırım Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri’nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

1. ZİYARETÇİLERİN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ

Yıldırım Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri, ziyaretçilerinin;

*Kimlik bilgileri (TC kimlik belgesi, ehliyet, pasaport, avukat kimliği gibi),

*Ziyaret edeceği kişi bilgisi,

*Ziyaretçi giriş ve çıkış saati,

*Araç marka ve plakası,

*Hangi firmadan geldiği,

*Görüntü kaydı,

şeklindeki kişisel verilerini/özel nitelikli kişisel verilerini işlemektedir.

2. ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENME AMACI

Yıldırım Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri, ziyaretçilerinin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

*Bina güvenliğinin sağlanması,

*Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi,

*Ziyaretçi giriş kartı vermek ve ziyaretçi numarası oluşturmak,

*Ziyaret giriş çıkış saatlerinin kaydını tutmak, Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası (terör, yangın),

*Binaya gelen kişi/ürünlerin güvenlik taramalarının gerçekleştirmek,

*Suç yada hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber vermek,

*İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

3. ZİYARETÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

*Ziyaretçinin kendisine ait resmi kimlik belgeleri (TC kimlik, ehliyet, pasaport, avukat kimlik kartı gibi)

*CCTV ile alınan görüntü kayıtları

ile kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

4. ZİYUARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

Ziyaretçilere ait gerek kimlik bilgileri gerek CCTV kayıtları sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

Ziyaretçilere ilişkin CCTV kayıtları ve kimlik bilgilerine ilişkin kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Yıldırım Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ, AKTARIMI VE KİŞİSEL VERİLERİNİZ ÜZERİNDEKİ HAKLARINIZIN KULLANILMASI

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Yıldırım Teknoloji nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda gizlilik ve güvenlik gereksinimleri sağlanarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Yıldırım Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri, işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla, kişisel veri barındıran veri tabanına yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla şifreleme,erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirlerini almaktadır.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

*Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

*Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı yazılı olarak “Yıldırım Holding A.Ş. Hukuk Direktörlüğü, Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, Yıldırım Tower, B2 Blok, No:1/C, Sarıyer/İstanbul” adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.

YILDIRIM HOLDİNG A.Ş. VE GRUP ŞİRKETLERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

expand_less