Loading..

img

KALİTE VE SEÇ-G POLİTİKALARIMIZ

Solventaş Terminali, kalite, insan sağlığı, iş yeri güvenliği ve çevre konularında sürekli iyileştirme politikasını benimsemiştir. Terminal ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olup, Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) belgesini de imzalamıştır. Solventaş ayrıca, konusunda Terminal denetimlerini yerine getirmeye yönelik olarak çokuluslu kimyasal üreticileri tarafından kurulmuş olan CDI-T kuruluşunun üyesidir ve bu firmanın denetimi altındadır.

KALİTE POLİTİKASI

Müşterilerimize uluslararası kabul edilmiş standartlarda sıvı ve kuru kimyasal madde depolama hizmeti sunarken, çalışanların ve çevrenin sağlığını korumak, tüm çalışanlarımıza sürekli kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini yerleştirmek, proseslerimizi sürekli iyileştirmek, kalite yönetim sistemi şartlarına ve tüm yasal düzenlemelere uymak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu amaçlara uygun olarak tüm maddi ve insan kaynaklarımızı seferber etmek şirketimizin politikasıdır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Müşterilerimize uluslararası standartlarda sıvı ve kuru kimyasal madde depolama hizmetleri verirken çalışanlarımızı çevre, iş sağlığı ve güvenliği, teknik emniyet konularında bilinçlendirmek, üçlü sorumluluk (responsible care) prensiplerini yerine getirmek, proseslerimizi çevresel açıdan sürekli geliştirmek, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları azaltmak ve önlemek için tedbirler almak, yürürlükteki çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, dolayısıyla ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olmak ve çevresel performansımızı topluma açık tutmak, firmamızın çevre politikasıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Hizmetlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlarda sunarken, faaliyetlerimiz kapsamında tesisimiz dahilinde bulunan tüm kişiler için yasal mevzuatlar ve standartlara uygun, muhtemel risklerin ve olası kayıpların en aza indirildiği güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmak ve bu koşulları sürekli iyileştirmek iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

İş Sürekliliği Yönetimi Politikası, SOLVENTAŞ’ın iş sürekliliği yönetimine yaklaşımını göstermektedir. Bu politika, şirketimizin ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerine göre belirlediği kapsam ve hedefler çerçevesinde, kritik ürün ve hizmetleri destekleyen süreçlerin İş Etki Analizi Sonuçlarında Öngörülenden daha uzun süre kesintiye uğramasına neden olan olaylar veya kriz durumunda kritik iş süreçlerinin planlanan biçimde sürdürülmesini ve zamanında kurtarılması ile planlı biçimde normal duruma dönülmesini sağlamayı amaçlar.

İş sürekliliği yönetim yapısı ile süreçler, politikalar ve stratejiler tesis edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanır. Potansiyel riskler değerlendirilip, risklerin gerçekleşmesini önleyen faaliyetler planlanır. Böylece olağanüstü durumlarda yaşanan kesintilerin operasyonel, finansal, yasal açıdan ve saygınlık bakımından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenir.

İş sürekliliği yönetim yapısı belirlenirken, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kriterleri dikkate alınır. İş sürekliliği yönetim yapısının öncelikli hedefi, şirketimizin belirlenen misyonunun olağanüstü durumlarda da yerine getirilmesini sağlamaktır. Şirketimiz, olağan ve olağanüstü durumlarda oluşan kesintileri yönetmek, sistem ve kaynak kayıplarını ve itibar zararlarını önlemek ve aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sürekliliğini planlar, kurar, düzenli olarak gözden geçirir ve iyileştirir.

SOLVENTAŞ üst yönetimi İşsürekliliği yönetimi kapsamında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların tahsisi konusunda gerekli desteği sağlayacağını taahhüt eder.

İş Sürekliliği yönetim yapısıyla başlıca şunlar hedeflenmiştir;

*Acil ve olağanüstü durumlarda, minimum hizmet seviyesi ve geri kurtarma zaman hedeflerine uyumlu hizmet sağlayabilmek.

*Uluslararası işsürekliliğistandartlarına uyumlu bir işsürekliliği yönetim sistemine sahip olmak.

*İlgili regülasyonlara uyumlu bir iş sürekliliği yönetim yapısına sahip olmak.

*Acil ve olağanüstü durumların sonrasında normal hizmet seviyesine öngörülen sürelerde dönebilmek.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Müşterilerine verdiği hizmetlerle ilgili tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamayı, İş sürekliliğini en az kesinti ile sağlamayı, şirkete ait ve korumakla yükümlü olduğu üçüncü taraflara ait tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik kriterleri doğrultusunda korunmasını hedefler.

SOLVENTAŞ Yönetimi; TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve sürekli iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:

*BGYS amaçları belirlenerek bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli planın yapılması.

*Varlık ve Süreçler üzerindeki risklerin analizleri yapılarak, analizlerin sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlere ortaya konularak bu çerçevede risk yönetiminin sağlanması.

*Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemin, yasalara ve sözleşmelere karşı sorumlulukların ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimin tanımlanması.

*BGYS’yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için yeterli kaynakların (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanması.

*Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaların organize edilmesi ve yönetilmesi.

*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmelerin tüm çalışanlar ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak şekilde duyurulması.

GÜVENLİK POLİTİKASI

Solventaş Teknik Depolama A.Ş. tesisinde depolanan ürünlerin ve tesis donanımlarının, tesiste çalışan personelin, görevli ve ziyaretçilerin güvenliğini her gün 24 saat boyunca sürekli olarak sağlamak, bu görevler için 5188 sayılı yasaya uygun ve yeterli sayıda personeli sağlamak, risk değerlendirmesi yaparak tesiste güvenlik artırıcı ve caydırıcı tedbirleri almak, tesisin güvenliğinin gerektirdiği durumlarda ve yasalar çerçevesinde emniyet ve askeri güvenlik teşkilatlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla gerekli her türlü maddi ve manevi kaynakları seferber etmek, firmamızın güvenlik politikasıdır.

EMNİYET TEDBİRLERİ

Tüm terminal operasyonları ve terminale giriş ve çıkışlar sürekli olarak muhtelif kameralarla denetlenmektedir. Terminal 7 gün 24 saat APELL telsiz sitemi ile bölge acil durum merkezine bağlı bulunmaktadır. Solventaş Liman Tesisleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ISPS Code hükümleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Son derecede gelişmiş yangın önleme sistemi, Terminal Otomasyon Sistemi tarafından desteklenmektedir. Sistem, tüm tesisi ve tank çiftliklerini çeviren yangın su hatları, sabit ve taşınabilir su-köpük monitörlerinden, su rezervuarından ve dizel/elektrikli pompalardan oluşmaktadır. Tüm tanklar ve kapalı ambarlar, köpük odaları, soğutma perde nozul ve sprinkler sistemi ile donatılmıştır. Tüm tanklar, hatlar ve bağlı donanımlar statik elektrik tehlikesine karşı topraklanmıştır.

EĞİTİM

Kalite, çevre, yangından korunma, insan sağlığı, iş yeri emniyeti ve tehlikeli ürünler gibi konularda tüm personelin bilgisini artırmak ve güncellemek amacı ile hazırlanan yıllık eğitim planları kapsamında yasal zorunlu eğitimler ve diğer ihtiyaç duyulan konularda eğitimler uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

expand_less